معلومات عمومی
 معلومات در باره وضعیت آب و هوای ولایت فاریاب
برای کسب معلومات در باره وضعیت آب و هوا ولایت فاریاب و شهر میمنه به ویب سایت زیر مراجعه کنید.

To check the weather situation of Faryab-Maimana kindly refer to below site


http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=MMZ


 http://www.weather-forecast.com/locations/Maymana/forecasts/latest


http://www.accuweather.com/en/af/maimanah/3716/weather-forecast/3716

|+| نوشته شده توسط محمد ابراهیم قانع در دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹  |
 
 
بالا